I Międzynarodowy Kongres Energetyczno-Spawalniczy / Żory 16-17.02.2024

dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej

Wiceprzewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej,  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Studia z zakresu fizyki, ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, zdał egzamin na członków rad nadzorczych. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych a w 2022 doktora habilitowanego. Pełnił wiele funkcji zarządczych zarówno w administracji publicznej (Prezydent Żor, Wojewoda Śląski) jak i w spółkach kapitałowych. Przez wiele lat był Prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, Wiceprezesem JSW S.A., Wiceprezesem JSW KOKS S.A oraz Prezesem Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego sp. z o.o., zasiadał w organach nadzoru spółek prawa handlowego. Przeprowadził restrukturyzację kilkunastu przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego w tym m.in. Koksownii Przyjaźń. Jest współautorem  opracowania i powstania   Grupy Węglowo-Koksowej. Posiada wieloletnią praktykę menedżerską i negocjacyjną. Jest członkiem wielu organizacji gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych ( jest Radcą Izby RIPH w Gliwicach pełnił m. in. funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL). Autor lub współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu górnictwa i energetyki, inżynierii środowiska, przekształceń własnościowych, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w górnictwie, koksownictwie, energetyce oraz gminach. Posiada doświadczenie związane z praktycznym wykorzystaniem wyników badań naukowych w działalności przemysłowej, naukowej i usługowej. Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów gospodarczych w sektorze energetycznym, informatycznym i  samorządowym. Współorganizator wielu konferencji naukowo-technicznych. Zaangażowany na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zrównoważonego rozwoju. Laureat nagrody Zielonego Czeku WFOŚIGW a następnie członek kapituły tych laurów.   W swej 30-letniej działalności samorządowej i biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi, do których należą m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Z zamiłowania  żeglarz.